گروه مهندسی پزشکی ویرا، نامی مطمئن در صنعت تجهیزات پزشکی زیبایی